با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود با زدن دکمه ضبط از برنامه خارج شده و خواهید دید که برنامه به ضبط زود ادامه خواهد داد.حتی باز کردن برنامه دیگر ویا حتی قفل کردن گوشی برنامه به کار خودش ادامه میده و در این صود میتوانید فیلم های مخفیانه ضبط کنید.از دیگر کاربرد های […]