این فیلم مستندی است واقعی از شکنجه حیوانات در کشتارگاه های سراسر جهان که به صورت مخفیانه توسط. معموران مخفی تهیه شده است. 00